Sessió plenària ordinària dilluns 1 de juliol de 2024

Durada: 02:06:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del dia 6 de maig de 2024
  00:00:28 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 14 de maig de 2024
  00:00:49 Sense intervencions
3 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
  00:01:06 Sense intervencions
4 Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 2024DECR000185 amb data 30 d'abril de 2024 al decret d'alcaldia número 2024DECR000321 amb data 25 de juny de 2024 (ambdós inclosos)
  00:01:29 Sense intervencions
5 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:17:03 Sense intervencions
6 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2024/8, amb reparament
  00:22:05 Sense intervencions
7 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2024/10, amb reparament
  00:22:51 Sense intervencions
8 Proposta d'acord aprovació de la modificació de crèdit número 3/2024 per majors i nous ingressos
  00:27:23 Sense intervencions
9 Proposta d'acord aprovació de la modificació de crèdit número 4/2024 per transferències de crèdit entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa
  00:28:37 Sense intervencions
10 Proposta d'acord aprovació del dies festius locals 2025
  00:31:44 Sense intervencions
11 Proposta d'acord aprovació inicial modificació de l'ordenança fiscal número 16 de l'Escola Bressol Municipal
  00:32:23 Sense intervencions
12 Proposta d'acord aprovació inicial de la liquidació i estat de comptes de l'aigua i clavegueram del primer trimestre de 2024 presentat per l'empresa AGBAR
  00:35:14 Sense intervencions
13 Proposta d'acord aprovació de la reobertura de la revisió d'ofici del conveni d'execució parcial del Pla Especial de Reforma Interior PERI Productos del Cerdo
  00:38:06 Sense intervencions
14 Proposta d'acord aprovació de la reobertura de la revisió d'ofici del conveni de la cessió temporal de la finca 3A del Pla Especial de Reforma Interior PERI Productos del Cerdo
  00:39:45 Sense intervencions
15 Proposta d'acord aprovació inicial de la relació i valoració dels llocs de treball de la plantilla municipal
  00:40:32 Sense intervencions
16 Proposta d'acord aprovació inicial de l'inventari de camins
  00:46:17 Sense intervencions
17 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre a l'Escola Sant Marc pel dia 5 de juny de 2024
  00:47:27 Sense intervencions
18 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre a l'Escola de Música per la festa de final de curs del dia 18 de juny de 2024
  00:47:32 Sense intervencions
19 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre a l'Escola Sant Marc per la festa de comiat alumnes de sisè del dia 20 de juny de 2024
  00:47:37 Sense intervencions
20 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre a l'Institut Les Margues per la festa de comiat alumnes batxillerat del dia 21 de juny de 2024
  00:47:43 Sense intervencions
21 Moció per el reforçament de la seguretat ciutadana i la lluita conta l'incivisme presentada pel grup municipal ERC-AM
  00:48:41 Sense intervencions
22 Mocions d'urgència
  01:31:08 Sense intervencions
23 Precs i pregunte
  01:35:24 Sense intervencions