Sessió plenària ordinària dilluns 6 de maig de 2024

Durada: 03:07:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del dia 4 de març de 2024
  00:00:45 3 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 d'abril de 2024
  00:01:37 1 Intervenció
3 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
  00:01:55 13 Intervencions
4 Donar compte dels següents decrets d'alcaldia del número 2024DECR00085 amb data 28 de febrer de 2024 el decret número 2024DECR000184 amb data 29 d'abril de 2024 (ambdós inclosos)
  00:07:35 42 Intervencions
4.1 Ratificació decret d'alcaldia número 2024DECR000088 canvi de retribució
  00:24:56 1 Intervenció
4.2 Ratificació decret d'alcaldia número 2024DECR000099 aprovació pla pressupostari a mig termini 2025-2027
  00:25:05 4 Intervencions
4.3 Ratificació decret d'alcaldia número 2024DECR000134 aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2023
  00:26:21 3 Intervencions
4.4 Ratificació decret número 2024DECR000163 pagament interessos sentencia execució títols judicials 4/2022-A
  00:29:05 21 Intervencions
5 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:40:22 7 Intervencions
5.1 Donar compte de la relació de factures número F/2024/4
  00:45:12 1 Intervenció
6 Proposta d'acord aprovació inicial de la relació de factures número F/2024/5, amb reparament
  00:45:13 18 Intervencions
5.2 Donar compte de la relació de factures número F/2024/6
  00:45:13 1 Intervenció
7 Donar compte de la resolució conveni delegació animals de companyia presentat pel Consell Comarcal d'Osona
  00:53:07 7 Intervencions
8 Proposta d'acord aprovació inicial de crèdits incobrables
  00:55:03 4 Intervencions
9 Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació de crèdit per la incorporació de romanents de l'exercici 2023
  00:57:34 7 Intervencions
10 Proposta d'acord aprovació inicial liquidació i estat de comptes d'aigua i clavegueram del 4art trimestre de 2023 presentat per l'empresa AGBAR
  01:00:42 14 Intervencions
11 Proposta d'acord aprovació inicial de les bases de la convocatòria de les subvencions de les entitats 2024
  01:04:45 5 Intervencions
12 Proposat d'acord aprovació de la caducitat del conveni urbanístic UA 3 Les Adoberies
  01:09:02 17 Intervencions
13 Proposta d'acord aprovació de la caducitat del conveni urbanístic PAU el Torrental Nord
  01:17:57 33 Intervencions
14 Proposta d'acord aprovació de la caducitat del conveni urbanístic PAU Can Gom
  01:34:10 3 Intervencions
15 Proposta d'acord aprovació caducitat del conveni urbanístic PAU Productos del Cerdo
  01:35:38 2 Intervencions
16 Proposta d'acord aprovació inicial conveni urbanístic PAU Torrental Nord
  01:36:06 32 Intervencions
17 Proposta d'acord aprovació inicial projecte bàsic i executiu per a les obres de construcció de dues passarel·les d'accés al pavelló, ampliació de la instal·lació de climatització existent i millores en l'accessibilitat interior
  01:54:00 7 Intervencions
18 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per la Cantata de l'Escola de Música del dia 21 d'abril de 2024
  02:00:34 1 Intervenció
20 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer al bibliobús Guilleries per l'espectacle de l'hora del conte el dia 3 de juny de 2024
  02:00:35 1 Intervenció
19 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per l'Institut Les Margues pel dia 3 d'Abril de 2024
  02:00:35 1 Intervenció
22 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per la festa de graduació de l'Institut Les Margues
  02:00:36 1 Intervenció
21 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per l'espectacle infantil del dia 5 de juny de 2024 organitzat pel Bibliobús
  02:00:36 1 Intervenció
23 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per la festa de graduació de l'Institut les Marges dels dies 13 juny i 8 maig i 5 juny
  02:00:39 3 Intervencions
24 Moció de suport a la pagesia presentada pels tres grups municipals: ERC-AM, Junts per Calldetenes i Compromís per Calldetenes
  02:01:34 13 Intervencions
25 Moció per la creació i implantació d'un programa de gestió ètica i integral de colònies felines de Calldetenes presentada pel grup municipal ERC-AM
  02:09:50 32 Intervencions
26 Pregunta de la ciutadania
  02:28:17 28 Intervencions
27 Pregunta de la ciutadania
  02:45:15 3 Intervencions
28 Mocions d'urgència
  02:49:16 1 Intervenció
29 Precs i preguntes
  02:49:18 24 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:07:25 Sense intervencions