Sessió plenària ordinària dilluns 4 de març de 2024

Durada: 02:59:14
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del dia 15 de gener de 2024
  00:00:09 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària anterior del dia 25 de gener de 2024
  00:01:38 1 Intervenció
20 Proposta d'acord aprovació definitiva de la resolució de les al·legacions i aprovació del projecte del PUOSC 2020-2024
  00:02:11 2 Intervencions
21 Proposta d'acord aprovació inicial al·legacions aprovació provisional liquidació quotes de l'urbanització el Torrental adaptat a la sentència
  00:02:14 11 Intervencions
3 Donar compte de les actes de les juntes de Govern local següents:
  00:08:41 1 Intervenció
3.1 Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern local del dia 10 de gener de 2024
  00:09:21 1 Intervenció
3.2 Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern local del dia 24 de gener de 2024
  00:09:22 1 Intervenció
3.3 Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 7 de febrer de 2024
  00:09:22 1 Intervenció
3.4 Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 21 de febrer de 2024
  00:09:23 1 Intervenció
4 Ratificació dels decrets d'alcaldia del número 2024DECR000009 amb data 10 de gener de 2024 al decret número 2024DECR00084 amb data 27 de febrer (ambdós inclosos)
  00:09:25 49 Intervencions
5 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:38:20 1 Intervenció
6 Proposta d'acord aprovació relació de factures número F/2024/3, amb reparament
  00:38:35 13 Intervencions
7 Donar compte del Pla d'Ajust del 4art trimestre de 2023 presentat a la plataforma Autoriza
  00:43:31 1 Intervenció
8 Donar compte de l'informe de morositat any 2023
  00:43:33 1 Intervenció
9 Donar compte del període mitjà de pagament al 4art trimestre de 2023
  00:43:39 3 Intervencions
10 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal al 4 art trimestre de 2023
  00:44:28 3 Intervencions
11 Donar compte de l'informe anuals 2023 dels contenidors de roba presentat per l'Associació Tapís
  00:44:59 3 Intervencions
12 Proposta d'acord aprovació inicial crèdits incobrables per part de l'ORGT
  00:47:00 2 Intervencions
13 Proposta d'acord aprovació del compte de gestió i recaptació de l'any 2023 per part de l'ORGT
  00:47:30 3 Intervencions
14 Proposta d'acord aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria dels Premis Literaris 2024
  00:48:32 3 Intervencions
15 Proposta d'acord aprovació inicial de la posada a disposició del solar per la construcció d'una escola
  00:50:08 24 Intervencions
16 Proposta d'acord aprovació inicial de l'adhesió al pacte de les alcaldies pel clima i l'energia
  01:11:48 12 Intervencions
17 Proposta d'acord aprovació inicial de l'Estudi Inventari municipal de camins de Calldetenes, recurs del catàleg de Diputació de Barcelona
  01:20:21 1 Intervenció
18 Proposta d'acord aprovació del Pla d'Accessibilitat del municipi de Calldetenes, redactat per la Diputació de Barcelona
  01:22:15 3 Intervencions
19 Proposta d'acord aprovació de l'increment salarial addicional a les retribucions del personal de 2023
  01:23:25 12 Intervencions
22 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori-Teatre pel cicle d'audiovisuals de muntanya CAMAC organitzat pel Club Excursionista de Calldetenes del 16 al 23 de febrer de 2024
  01:30:22 3 Intervencions
28 Moció en suport a les reivindicacions del sector primari presentat pel grup municipal ERC-AM
  01:31:38 4 Intervencions
29 Moció suport a la pagesia presentat ple grup municipal de Junts per Calldetenes
  01:40:23 5 Intervencions
30 Moció sobre la retirada d'un monument franquista situat al terme municipal de Calldetenes presentat pel grup municipal ERC-AM
  01:46:12 40 Intervencions
31 Mocions d'urgència
  02:07:18 Sense intervencions
32 Precs i pregunte
  02:07:19 120 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:59:15 Sense intervencions