Sessió plenària ordinària dilluns 6 de novembre de 2023

Durada: 01:34:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió plenària ordinària del dia 4 de setembre de 2023
  00:00:08 5 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió plenària extraordinària del dia 16 d'octubre de 2023
  00:03:18 4 Intervencions
3 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local següents:
  00:05:38 1 Intervenció
4 Donar compte del decrets d'alcaldia del número 2023DECR000375 amb data 30 d'agost de 2023 al decret d'alcaldia número 2023DECR000440 amb data 30 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos)
  00:05:41 13 Intervencions
5 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:20:24 6 Intervencions
6 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures F/2023/21, amb reparament
  00:22:10 14 Intervencions
7 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/22 OPA, reconeixement extrajudicial de crèdit
  00:31:35 1 Intervenció
8 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost al 3er trimestre de 2023 comunicat al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
  00:32:01 1 Intervenció
9 Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust al 3r trimestre de 2023 a la plataforma Autoriza
  00:32:22 Sense intervencions
10 Donar compte del cost efectiu dels serveis de l'any 2022 donant compliment al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
  00:32:29 2 Intervencions
11 Proposta d'acord aprovació de la liquidació de l'estat de comptes del cànon de l'aigua i clavegueram presentat per l'empresa AGBAR del 2n trimestre de 2023
  00:33:44 6 Intervencions
12 Proposta d'acord de l'aprovació inicial de l'increment salarial addicional a les retribucions de 2023
  00:36:02 4 Intervencions
13 Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació de l'objecte parcial del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de l'abastament d'aigua d'Osona Sud pel finançament de les obres de construcció del dipòsit de Sant Marc i analitzadors en continu
  00:38:03 13 Intervencions
14 Proposta acord aprovació de la compatibilitat de l'enginyer tècnic municipal
  00:45:24 Sense intervencions
15 Proposta d'acord aprovació inicial de la concessió de les subvencions d'entitats 2023
  00:45:31 Sense intervencions
16 Proposta d'acord aprovació inicial de la bonificació del lloguer del teatre per la celebració del debat electoral a càrrec de la revista "l'Espiga"
  00:48:52 Sense intervencions
17 Proposta d'acord aprovació inicial de la bonificació del lloguer del teatre pel certamen literari escolar de l'Escola Sant Marc
  00:48:59 Sense intervencions
18 Proposta d'acord aprovació inicial de la bonificació del lloguer del teatre per l'obra de teatre escolar del dia 16 d'octubre de 2023 de l'Escola Sant Marc
  00:49:03 Sense intervencions
19 Proposta d'acord aprovació inicial de la bonificació del lloguer del teatre pels Pastorets a càrrec de l'Espardenya teatre
  00:49:06 Sense intervencions
20 Proposta d'acord aprovació inicial de la bonificació del lloguer del teatre a càrrec de l'associació de pessebristes de Calldetenes pel concert de cloenda de l'exposició de pessebres el dia 14 de gener de 2024
  00:49:09 Sense intervencions
21 Proposta d'acord aprovació inicial de la bonificació del lloguer del teatre a càrrec de l'Escola de Música de Calldetenes per la celebració del seu concert de nadal el dia 15 de desembre de 2023
  00:49:13 Sense intervencions
22 Proposta d'acord aprovació inicial de la bonificació del lloguer del teatre a càrrec de l'Institut les Margues per la celebració del seu festival de Nadal
  00:49:17 5 Intervencions
24 Precs i preguntes
  00:50:59 56 Intervencions
25 Preguntes de la ciutadania al ple
  00:51:00 15 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:34:34 Sense intervencions