Sesión Plenaria - Extraordinaria, lunes 16 de octubre de 2023

Duración: 00:10:17
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inicio
  00:00:00 10 Intervenciones
1 Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 1: Impost sobre béns immobles
  00:06:23 1 Intervención
2 Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 11: taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
  00:06:24 1 Intervención
3 Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 12: taxa per parades, barraques. casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
  00:06:26 5 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  00:10:17 Sin intervenciones