Sessió plenària ordinària dilluns 4 de setembre de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió del ple de cartipàs del dia 17 de juliol de 2023
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària anterior del dia 17 de juliol de 2023
Donar compte del decrets d'alcaldia número 2023DECR00325 amb data 12 de juny de 2023 al decret d'alcaldia número 2023DECR000374 amb data29/08/2023 (ambdós inclosos)
Donar compte de les següents relacions de factures:
Donar compte de la relació de factures número F/2023/16
Donar compte de la relació de factures número F/2023/18, amb reparament
Donar compte de la relació de factures número F/2023/19
Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/17 OPA, reconeixement extrajudicial de crèdit
Proposta d'acord aprovació definitiva compte general 2022
Proposta d'acord d'Adhesió Fons Impuls Econòmic 2024
Donar compte del Pla d'Autoprotecció del Pavelló Poliesportiu Municipal
Donar compte del informe tècnic "Dictamen dels camins de la Ruta dels Molins"
Donar compte de l'Inventari de Camins realitzat per la Diputació de Barcelona
Proposta d'acord aprovació definitiva Projecte Plaques Fotovoltaiques Equipaments Municipals
Proposta d'acord aprovació de la delegació de competències a la Junta del Govern per part del Ple
Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per part de l'aula de l'Escola de Música per la festa de fi de curs celebrada el dia 20 de juny de 2023
Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per part de l'Institut les Margues per la festa de graduació del alumnes de batxillerat el dia 25 de maig de 2023
Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per part de l'Institut les Margues per la festa de graduació del alumnes de 4art d'ESO el dia 20 de juny de 2023
Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per part del l'Institut les Margues per la representació teatral del dia 16 de juny de 2023
Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per part del Trencaclosques per la representació de l'obra del dia 11 de juny de 2023
Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per part de l'aula de l'Escola de Música per una actuació de percussió corporal del dia 6 de juny de 2023
Mocions d'urgència
Precs i preguntes