Sessió plenària Extraordinària dilluns 17 de juliol de 2023

Durada: 00:49:27
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 17 de juny de 2023, ple d'investidura
  00:00:37 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 26 de juny de 2023, sorteig de meses electorals
  00:00:55 1 Intervenció
3 Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 2023DECR00195 amb data 3 de maig de 2023 al decret d'alcaldia número 2023DECR000324 amb data 10 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)
  00:01:10 6 Intervencions
4 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:03:11 7 Intervencions
5 Donar compte del període mitjà de pagament (PMP) del segon trimestre de 2023
  00:07:12 6 Intervencions
6 Donar compte del Pla d'Ajust al segon trimestre de 2023
  00:10:34 6 Intervencions
7 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal al segon trimestre de 2023
  00:12:31 3 Intervencions
8 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/11 OPA, reconeixement extrajudicial de crèdit
  00:13:19 11 Intervencions
9 Proposta acord aprovació de la modificació de crèdit número 6/2023. Generació de crèdits
  00:19:05 1 Intervenció
10 Proposta d'acord aprovació de les xifres oficial del padró d'habitants a data 1 de gener de 2023
  00:23:03 1 Intervenció
11 Proposta d'acord aprovació inicial dies festius locals any 2024
  00:24:11 1 Intervenció
12 Proposta d'acord aprovació de l'estat de comptes corresponent a la liquidació del 4art trimestre de 2022 del cànon de l'aigua i clavegueram presentat per l'empresa AGBAR
  00:25:09 2 Intervencions
13 Proposta d'acord aprovació de l'estat de comptes corresponent a la liquidació del 1er trimestre de 2023 del cànon de l'aigua i clavegueram presentat per l'empresa AGBAR
  00:26:21 8 Intervencions
14 Proposta d'acord aprovació del jutge de pau substitut
  00:29:56 1 Intervenció
15 Proposta d'acord aprovació inicial del projecte de instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum compartit en els equipaments municipals
  00:31:46 23 Intervencions
16 Proposta d'acord aprovació inicial de la sol·licitud d'actualització del conveni d'adhesió al sistema central d'adquisicions subscrit amb la comissió central de subministraments
  00:45:28 3 Intervencions
17 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer del teatre auditori per part del Bibliobús Guilleries el dia 19 d'abril de 2023
  00:46:59 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:49:27 Sense intervencions