Sessió plenària ordinària dilluns 8 de maig de 2023

Durada: 01:15:27
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del dia 3 d'abril de 2023
  00:01:03 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 2 de maig de 2023
  00:02:34 1 Intervenció
3 Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 2023DECR00135 amb data 29 de març de 2023 al decret d'alcaldia número 2023DECR000194 amb data 2 de maig de 2023 ambdós inclosos)
  00:02:55 28 Intervencions
4.1 Donar compte de la relació de factures número F/2023/8, amb reparament
  00:10:47 19 Intervencions
4 Donar compte de les relacions de factures següents:
  00:10:50 1 Intervenció
4.2 Donar compte de la relació de factura número F/2023/9
  00:18:05 9 Intervencions
5 Donar compte del període mitjà de pagament del 1er trimestre de 2023
  00:22:15 3 Intervencions
6 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost del 1er trimestre de 2023
  00:23:42 5 Intervencions
7 Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust del 1er trimestre de 2023
  00:26:02 1 Intervenció
8 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/7 OPA, reconeixement extrajudicial de crèdit
  00:26:03 3 Intervencions
9 Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació de crèdit per generació de nous ingressos
  00:28:33 1 Intervenció
10 Proposta d'acord aprovació de l'acceptació de la concessió del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona dins del programa de caixa de crèdit per les obres de reurbanització del C. Gran
  00:30:09 8 Intervencions
11 Proposta d'acord aprovació inicial de l'ordenança fiscal número 29. Taxa per la prestació de serveis i ús del Pavelló Municipal
  00:32:30 6 Intervencions
12 Proposta d'acord sol·licitud compatibilitat Fd'ASC
  00:35:31 4 Intervencions
13 Proposta d'acord aprovació inicial conveni cessió d'us per espais de formació Calldetenes E-Green
  00:38:36 2 Intervencions
14 Proposta d'acord aprovació definitiva licitació del Casal de la Gent Gran
  00:42:52 6 Intervencions
15 Proposta d'acord aprovació definitiva del reglament d'ús de la carpa municipal
  00:46:16 4 Intervencions
16 Proposta d'acord aprovació annex al Conveni de delegació subscrit entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal d'Osona l'encàrrec de tractament de dades personals per a la prestació dels serveis de recollida selectiva de residus i/o deixalleria i recollida de voluminosos
  00:51:07 1 Intervenció
17 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer del teatre pel certamen literari de l'Escola Sant Marc
  00:51:59 3 Intervencions
18 Punt sobrevingut. Proposta d'acord aprovació inicial de la modificación de crèdit número 5/2023 per la generació de nous ingressos
  00:53:08 20 Intervencions
19 Mocions d'urgència
  01:06:37 1 Intervenció
20 Precs i pregunte
  01:06:38 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:15:28 Sense intervencions