Sessió plenària ordinària dilluns 6 de març de 2023

Durada: 01:37:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del dia 6 de febrer de 2023
  00:03:58 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 22 de febrer de 2023
  00:04:00 1 Intervenció
3 Donar compte dels decrets d'Alcaldia número 2023DECR000036 amb data 1 de febrer de 2023 al decret d'alcaldia número 2023DECR000083 amb data 28 de febrer de 2023 (ambdós inclosos)
  00:04:23 24 Intervencions
4 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:18:03 1 Intervenció
4.1 Donar compte de la relació de factures F/2023/01
  00:18:05 9 Intervencions
4.2 Donar compte de la relació de factures número F/2023/02, reparament
  00:21:24 1 Intervenció
5 Donar compte de l'estat de les obres del tancament de la nau de la brigada Municipal
  00:21:35 3 Intervencions
6 Donar compte de la redacció del projecte per la construcció dels locals de l'esplai
  00:22:37 6 Intervencions
7 Donar compte de l'exempció pagament taxa utilització privativa o aprofitament de la via pública amb entrades de vehicles a través de voreres o qualsevol altre espai de domini públic i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, per aquelles persones amb "gual" al carrer Gran (N-141d) de Calldetenes
  00:28:06 1 Intervenció
8 Ratificació decret alcaldia número 2023DECR000056 de la liquidació del pressupost anualitat 2022
  00:29:29 5 Intervencions
9 Proposta d'acord aprovació de la relació de les factures número F/2023/03. OPA, reconeixement de crèdit extrajudicial
  00:34:33 9 Intervencions
10 Proposta d'acord aprovació de la liquidació definitiva de les quotes d'urbanització del projecte modificat d'execució del sector del P.P. Residencial El Torrental donant compliment a la sentència Núm. 482/2019 del TSJC
  00:38:23 11 Intervencions
11 Proposta d'acord aprovació inicial increment de les retribucions personal funcionari i laboral, amb efectes 1 de gener de 2023
  00:44:58 3 Intervencions
12 Proposta d'acord aprovació inicial del conveni amb l'associació de comerciants i serveis de Calldetenes per l'any 2023
  00:46:59 3 Intervencions
13 Proposta d'acord aprovació inicial del reglament d'ús de la "carpa" municipal
  00:48:27 6 Intervencions
14 Proposta d'acord aprovació de la bonificaicó del lloguer de l'auditori-teatre Fundació Sant Tomàs per un cineforum
  00:57:57 3 Intervencions
15 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'aiditori teatre a l'aula de Núm. de Decret i Data:
  00:59:30 1 Intervenció
16 Proposta d'acord aprovació de la bonificació lloguer auditori teatre al Club Excursionista de Calldetenes pel CAMAC Cicle d'Audiovisuals de Muntanya i Aventura de Calldetenes
  00:59:31 1 Intervenció
17 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer de l'auditori teatre a l'Institut Les Margues de Calldetenes per la celabració del Marguestoltes
  00:59:32 2 Intervencions
18 Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació presentada pel grup municipal Junts per Calldetenes
  01:00:50 1 Intervenció
19 Mocions d'urgència
  01:02:13 1 Intervenció
20 Precs i pregunte
  01:02:23 69 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:37:20 Sense intervencions