Sesión Plenaria - Ordinaria, lunes 6 de febrero de 2023

Duración: 00:46:47
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inicio
  00:00:00 1 Intervención
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del dia 19 de desembre de 2022
  00:01:36 1 Intervención
2 Donar compte dels decrets d'alcaldia del decret número 2022DECR000739 amb data 14 de desembre al decret número 2023DECR000035 amb data 31 de gener de 2023 (ambdós inclosos)
  00:02:10 18 Intervenciones
3 Donar compte de les relació de factures número F/2022/15
  00:12:26 4 Intervenciones
4 Donar compte del període mitjà de pagament del 4art trimestre de 2022
  00:16:34 3 Intervenciones
5 Donar compte de l'estat d'execució pressupostària del 4art trimestre de 2022
  00:18:36 3 Intervenciones
6 Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust a 4art trimestre de 2022
  00:19:27 3 Intervenciones
7 Donar compte de l'informe de morositat de l'anualitat 2022
  00:20:31 3 Intervenciones
8 Donar compte del decret d'alcaldia de renúncia de la retribució de càrrec electe
  00:21:49 1 Intervención
9 Proposta d'acord d'aprovació de la relació de factures número F/2022/16 OPA, reconeixement de crèdit extrajudicial
  00:22:45 3 Intervenciones
10 Proposta d'acord aprovació definitiva pressupost municipal 2023 i resolució de les al·legacions presentades
  00:26:56 6 Intervenciones
11 Proposta d'acord aprovació del nou model reglament del servei d'arxiu municipal elaborat per la Diputació de Barcelona
  00:31:53 1 Intervención
12 Proposta d'acord de nomenament de Jutge de Pau titular
  00:33:03 3 Intervenciones
13 Proposta d'acord aprovació de la bonificació del lloguer del Auditori Teatre al Grup Pessebrista de Calldetenes
  00:36:47 4 Intervenciones
14 Mocions d'urgència
  00:38:37 13 Intervenciones
15 Precs i pregunte
  00:42:04 14 Intervenciones
9999 Punto fuera del orden del día
  00:46:01 1 Intervención
Fin de la sesión Fin
  00:46:47 Sin intervenciones