Sessió plenària ordinària dilluns 19 de desembre de 2022

Durada: 02:39:01
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinaria anterior del dia 7 de novembre de 2022
  00:07:00 4 Intervencions
2 Donar compte dels decrets d'alcaldia del decret número 2022DECR000695 en data 2 de novembre de 2022 al decret número 2022DECR000737 amb data 12 de desembre de 2022(ambdós inclosos)
  00:11:49 1 Intervenció
3 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:11:50 1 Intervenció
3.1 Donar compte de la relació de factures número F/2022/12
  00:11:51 1 Intervenció
3.2 Donar compte de la relació de factures número F/2022/13
  00:11:54 1 Intervenció
4 Proposta d'acord aprovació relació de factures número F/2022/14. OPA, reconeixemnt de crèdit extrajudicial
  00:11:55 4 Intervencions
5 Donar compte del conveni interadministratiu per regular el servei de trasllat de mostres biològiques dels consultoris de Taradell, Santa Eugènia de Berga, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta I Calldetenes, cap a l'Hospital General de Vic
  00:17:06 5 Intervencions
6 Proposta d'acord aprovació inicial modificació de crèdit número 09/2022
  00:20:49 3 Intervencions
7 Proposta d'acord per a notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en relació a la Font d'en Titus
  00:22:05 3 Intervencions
8 Proposta d'acord aprovació inicial increment salarial addicional de les retribucions dels empleats municipals per l'any 2022
  00:29:35 3 Intervencions
9 Proposta d'acord aprovació incial calendari de sessions de plens per l'any 2023
  00:31:57 1 Intervenció
10 Proposta d'acord aprovació inicial pressupost municipal any 2023
  00:33:57 23 Intervencions
11 Proposta d'acord aprovació inicial resolució subvencions entitats 2022
  01:36:00 1 Intervenció
12 Proposta d'acord aprovació inicial dels tràmits per la provisió de la vacant pel nomenament del jutge de pau
  01:37:51 1 Intervenció
13 Proposta d'acord aprovació del Pla Director del Verd Urbà, realitzat per Diputació de Barcelona
  01:39:33 6 Intervencions
14 Proposta d'acord aprovació adhesió a la segona pròrroga de l'acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació als ens locals
  01:45:04 3 Intervencions
15 Proposta d'acord aprovació inicial bonificació taxa de lloguer del teatre auditori a favor de l'escola de música
  01:48:22 2 Intervencions
16 Proposta d'acord aprovació inicial bonificació taxa de lloguer del teatre auditori a favor de l'Institut les Margues de Calldetenes
  01:50:00 1 Intervenció
17 Proposta d'acord de ratificació de l'acord amb la representació sindical dels criteris generals d'aplicació als processos d'estabilització, d'acord amb la llei 20/2021
  01:51:30 10 Intervencions
18 Proposta d'acord aprovació jornada laboral establerta al conveni de treballadors de l'Ajuntament de Calldetenes, i compensacions econòmiques derivades
  02:04:11 1 Intervenció
19 Moció per l'adhesió a l'Agenda digital impulsada per Localret i presentada pel grup municipal Junts per Calldetenes
  02:04:16 3 Intervencions
20 Mocions d'urgència
  02:07:32 2 Intervencions
21 Precs i preguntes
  02:08:45 37 Intervencions
9999 Punto fuera del orden del día
  02:38:35 2 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:39:02 Sense intervencions