Sessió plenària ordinària dilluns 7 de novembre de 2022

Durada: 01:29:06
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 13 de juny de 2022
  00:04:51 3 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 3 d'octubre de 2022
  00:07:49 3 Intervencions
3 Donar comptes dels decrets d'alcaldia del número del número 2022DECR000643 amb data 28 de setembre de 2022 al decret número 2022DECR000694 amb data 31 de octubre de 2022 (ambdós inclosos)
  00:12:00 3 Intervencions
4 Donar compte de la relació de factures número F/2022/11
  00:14:49 1 Intervenció
5 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost a 3er trimestre de 2022
  00:15:19 3 Intervencions
6 Donar compte del període mitjà de pagament a 3er trimestre de 2022
  00:16:43 3 Intervencions
7 Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust a 3er trimestre de 2022
  00:18:35 3 Intervencions
8 Donar compe del cost efectiu dels serveis anualitat 2021
  00:20:03 3 Intervencions
9 Donar compte de l'execució de la sentència devolució del PUOSC del pavelló
  00:21:43 1 Intervenció
10 Ratificació decret alcaldia 2022DECR000684 de l'acceptació de l'ajut econòmic atorgat de la Diputació de Barcelona per la instal·lació d'autoconsum a Calldetenes en el programa sectorial Renovables 2030
  00:22:35 6 Intervencions
11 Proposta d'acord aprovació liquidació canon d'aigua i clavegueram AGBAR del segon trimestre 2022
  00:29:56 1 Intervenció
12 Proposta d'acord aprovació sol·licitud a la DGAL per l'execució de la sentència del contenciós administratiu 173/2017 de la Font d'en Titus
  00:31:35 1 Intervenció
13 Mocions d'urgència
  00:34:08 1 Intervenció
14 Precs i pregunte
  00:34:12 75 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:29:07 Sense intervencions